Dziś, w ramach serii #EnglishUp, która ma na celu pomóc Wam osłuchać się z naturalnym angielskim i przyswoić przy tej okazji sporo przydatnych słówek i zwrotów postanowiłam podzielić się z Wami kontrowersyjnym spojrzeniem na kwestię małżeństwa i powodów jego zawierania Torah Cents, która pomaga samotnym kobietom i matkom odnaleźć wewnętrzną siłę i motywację oraz odbudować relację z Bogiem. Zaznaczam, że moim celem nie jest promowanie jej działalności, a jedynie umożliwienie osobom uczącym się języka angielskiego osłuchanie się z odmianą African American English, który w filmiku załączonym poniżej świetnie widać.


„Marriage has only 2 purposes. One – Generational Success. Two – Personal Growth. Love is not a good reason to marry.”

„Małżeństwo ma tylko 2 cele. Jeden – Sukces Pokoleniowy. Drugi – Rozwój Osobisty. Miłość nie jest dobrym powodem ślubu.”


 

 

PRZYDATNE ZWROTY:

OVERALL – ogólnie rzecz biorąc

I agreed, overall, with what she was saying.

Ogólnie rzecz biorąc, zgadzałam się z tym co ona mówiła.

COMMENTARY – comentarz
MAKE SENSE OF STH – zrozumieć coś (także w szerszym kontekście, wyciągając wnioski po analizie tematu)

I ‚ve read the commentary to make sense of it.

Przeczytałam ten komentarz by go zrozumieć.

Inne przydatne wyrażenie (nie zawarte w filmiku) to:

IT DOESN’T MAKE SENSE = To nie ma sensu.

AGAIN – ponownie/ znowu. (także jako słówko naprowadzające/ podkreślające jakiś argument w wypowiedzi)

VEHICLE – pojazd

VEHICLE (FOR STH) – narzędzie/ instrument (stosowany w jakimś celu)

Marriage isn’t a vehicle for love as much as it is a vehicle for building.

Małżeństwo nie jest instrumentem miłości w takim samym stopniu w jakim jest ono narzędziem tworzenia/ budowania.

BUILD – tworzyć/ budować

FOUNDATION – fundament (także w sensie psychologicznym)

What are we building? Co budujemy/tworzymy?
We’re building foundations. Tworzymy fundamenty.

STABILITY – stabilizacja/ stabilność

We’re building stability. Tworzymy stabilizację.

WEALTH – bogactwo (w każdym aspekcie życia, nie tylko finansowym)

We’re building wealth. Tworzymy bogactwo (nie tylko finansowe).

LEGACY – dziedzictwo

We’re building legacy. Tworzymy dziedzictwo.

INTIMACY – intymność (niekoniecznie seksualna – chodzi głównie o głęboką więź)
We’re building intimacy. Tworzymy intymność.

COMMUNITY – wspólnota/ społeczność

We’re building the community. Tworzymy wspólnotę.

EACH OTHER – siebie nawzajem (przy 2 osobach)

ONE ANOTHER – siebie nawzajem (przy 3 i więcej osobach)

We’re building each other. Tworzymy siebie nawzajem.

MARRIAGE – małżeństwo

WHAT FOR – po co

PRIMARY VEHICLE FOR (STH) – główne narzędzie (do jakiegoś celu)

That’s what marriage is for. Właśnie do tego służy małżeństwo.
It is the primary vehicle for that. Jest ono do tego głównym narzędziem.

 

CHECK THIS OUT. Przekonaj się sam/ Sprawdź sam. 

Zwrot „CHECK IT OUT” lub” CHECK THIS OUT” często stosuje się w dyskusjach/ rozmowach by przekonać kogoś do swojej racji – swojego punktu widzenia – tj. by dobitniej pokazać mu pewne argumenty, które sam może przemyśleć/ przetestować.

WHAT ARE YOU TALKING ABOUT? O czym Ty mówisz?

(Zwrot „What are you talking about?” często stosuje się w danej, trwającej właśnie rozmowie czy wypowiedzi jakiejś osoby by okazać zdziwienie/ szok/ irytację – innymi słowy niezgodę z tym co mówi nasz rozmówca – tak jakby brzmiało to dla nas szokująco lub niedorzecznie)

WHEN – kiedy

TALK ABOUT (STH/ DOING STH) – rozmawiać  o czymś/  (o zrobieniu czegoś)

MEAN – oznaczać (jako czasownik, jako przymiotnik slowo to oznacza : wredny, skąpy)

WHAT I MEAN (IS THAT)... – mam na myśli to, że… (tu wstaw normalne zdanie)

When people talk about marrying for love what they usually mean is how they feel around that person.

Kiedy ludzie mówią o pobieraniu się z miłości, to co zazwyczaj mają na myśli to sposób w jaki czują się przy tej osobie.

BASICALLY – co do zasady/ właściwie

STUFF – „rzeczy” (słówko zastępujące wiele innych słów i ogólnych pojęć w języku angielskim) Kliknij w niebieski tekst i zobacz TOP 3 zastosowania słowa STUFF

RESILIENCE – wytrzymałość, umiejętność regeneracji, powrotu do dobrego stanu (psychiczego i fizycznego)

What about his resilience? Co z jego wytrzymałością?

RESOURCES– zasoby

What about his ability to generate resources?
Co z jego umiejętnością generowania zasobów?

LIFE-LONG LEARNING – uczenie się przez całe życie

What about his life-long learnig?
Jak u niego wygląda kwestia uczenia się przez całe życie?

CIRCLE OF INFLUENCE – krąg wpływów

What about his circle of influence?
Jak wygląda jego krąg wpływów (osób, które go otaczają)

CONNECT – łączyć
CONNECTED – połączony/a

Who is he connected to?
Z kim ma powiązania/ relacje?

WHAT – co

WHO – kto

KNOW – wiedzieć

WHAT YOU KNOW IS (often) WHO YOU KNOW.
To co wiesz często sprowadza się do tego kogo znasz.

AT THE END OF THE DAY = ostatecznie, w ostatecznym rozrachunku.
EVEN IF/ EVEN WHEN = nawet jeśli/ nawet kiedy

At the end of the day, even when we can’t stand each other, we’re building.
W ostatecznym rozrachunku, nawet kiedy nie możemy się nawzajem znieść, tworzymy/ budujemy.

NETWORK – sieć (także sieć relacji z ludźmi)

COME TOGETHER – łączyć się, jednoczyć, podejmować wspólne kroki

We come together to build.
Łączymy siły by budować/ tworzyć.

MAKE (something) HAPPEN – sprawiać aby (coś) się zadziało.

We come together to make things happen.
Łączymy siły by sprawić, aby rzeczy się działy.

SKILLS TO BUILD = umiejętności tworzenia/ budowania.
PERIOD. Koniec i kropka. (Tyle w temacie)

Wyrażenie „PERIOD” często stosuje się na końcu wypowiedzi by podkreślić swoją „nieugiętość”/ „brak wątpliwości”  czy pola do negocjacji w danym temacie. Np. kiedy rodzic/ przełożony mówi komuś o wyznawanych przez siebie zasadach lub dając jakieś polecenie, którego wykonanie czy forma nie podlegają negocjacjom.

Marriage takes skills to build. Period.

Małżeństwo wymaga umiejętności budowania. Koniec i kropka.

TESTED – sprawdzony/ przetestowany

FAILED – oblany/ nieudany/ chybiony.

FAIL– oblać/ chybić (nie udać się) / zawieść

SHAPE -kształtować / kształt

CULTURE – kultura

PUSH – forsować/ pchać

ROMANCE – romantyzm/ amory

America has shaped the culture that pushes romance over building.
Ameryka ukształtowała kulturę, która forsuje romantyzm ponad umiejętność tworzenia (relacji).

LOVE – miłość

ACTION – akcja/ działanie

Love is action. Miłość to działanie.

TEAM UP WITH – łączyć siły / tworzyć zespół (z)

Who are you teaming up with to make this world a better place?
Z kim łaczysz siły? / Z kim tworzysz zespół by uczynić ten świat lepszym miejscem?

SAY – mówić (w kontekście tej wypowiedzi: twierdzić)

I’M NOT SAYING…
Nie twierdzę…

Np.

I’m not saying we shouldn’t marry people we love.

Nie twierdzę, że nie powinniśmy brać ślubu z ludźmi, których kochamy.

I’M SAYING…
Twierdzę/ Mówię, że…

I’m saying we shouldn’t marry only on the basis that we love a person.

Twierdzę, że nie powinniśmy brać ślubu jedynie na podstawie tego,że kogoś kochamy.

PODSUMOWANIE / WSKAZÓWKI I CIEKAWOSTKI

Podsumowując, jak widzisz w tym filmiku i wpisie pojawia się cała masa ciekawych i przydatnych zwrotów, jak również pojedyncze, dla niektórych „niegramatyczne” wypowiedzi autorki filmiku, których treści celowo nie zapisywałam w tym wpisie. Dlaczego?

Ponieważ „błędy” tego rodzaju w języku angielskim stosowanym przez Afro-Amerykanów są cechą kulturową Afro-Amerykańskiej społeczności, która broniąc się przed trwającymi setki lat represjami, niewolnictwem i próbą całkowitej dominacji ze strony Białych Amerykanów celowo zaczęła tworzyć/ transformować język angielski w swoich wypowiedziach co na przestrzeni pokoleń zaowocowało powstaniem tzw. African American English, którego próbki miałeś właśnie okazję doświadczyć. (Dla przykładu jego typową cechą jest stosowanie wielokrotnej negacji w zdaniu lub „błędne” stosowanie form/połączeń czasownikowych np.  If you don’t got… jako „Jeśli nie masz… ” zamiast angielskiej formy: If you haven’t got…/ If you don’t have… czyli „Jeśli nie masz…” ) Warto więc mieć świadomość, że nie wszystko co wygląda na „niepoprawne” w komunikacji jest takie przypadkowo, chociaż to już temat na inną okazję 🙂